2013

Präis vum Jury

« Coup de Cœur » vum Jury

Erfinderhaus

Par Suelly CABRAL TAVARES, Joyce SILVA GONCALVES, Joel RAACH, Jessy SANTOS GUILHERME, Christiane PAPEL MATOS, Albi HAZJZAJ, Daniel GOMES ALMEIDA, Admin MURATOVIC, Leo SKAVINSKY, Micah CHARPENTIER, Charel STOFFEL, Trecy MIRANDA DUARTE, Melissa OLIVEIRA, Almera KUC, Alessio FRAPPINI, Rudy FERREIRA PEDRO, Alen HAJDPASIC, Lejla HAJDPASIC, Yann FABER, Sky DICHTER, Andreas REDINGER, Emil KOVACEVIC, Kevin LOBFAO
Tuteur: Fabienne HEINZ
École: Ecole fondamentale Nelly Stein (Schifflange) - Cycles 1-4

Description du projet:

Am Wierkunterricht (Erfinderhaus) sinn d’Kanner all Densden zesummen komm, fir kreativ Iddien auszetauschen an Erfindungen ze man. Si hunn des Iddien am Bild festgehalen an vertount an engem STOP MOTION FILM. D’Kanner hunn a klenge Gruppen geschafft. D’Emtwecklen vun der Iddi, d’Entwerfen an d’Bauen vun de Requisiten, Festleeung vum Storyboard, d’Fotograféieren vun de Bildsequenzen an d’Vertounen vum Film … sinn d’Schrett déi noutwendeg sinn a gemeeschtert gi sinn mat Freed an Ausdauer.www.schoulscheffleng.lu/genial2013