Concours GENIAL 2013

Enteckt d'Fotoen vun der Expo an der Präisiwwerreechung den 21 Mee 2013 am Casino Luxembourg - Forum d'Art Contemporain, a Präsenz vun der Madame Ministre de l'Education nationale Mady Delvaux-Stehres.

Besich eis op Facebook !